Fond s rozpočtem 47 milionů eur na ochranu duševního vlastnictví malých a středních podniků v EU na jejich oživení po pandemii COVID-19 a ekologickou a digitální transformaci

Komise a Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) dnes spustily nový fond EU pro malé a střední podniky. Nabízí poukázky pro malé a střední podniky se sídlem v EU, jež jim mají pomoci chránit jejich práva duševního vlastnictví. Jedná se o druhý fond EU pro malé a střední podniky, jehož cílem je podporovat tyto podniky během oživení po pandemii COVID-19 a zelené a digitální transformace v příštích třech letech (2022–2024).
 
Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová uvedla: „Co je malé, to je milé, chce-li však malý či střední podniky růst nebo prorazit v oblasti nových technologií, musí své vynálezy a výtvory chránit stejně jako velké společnosti. Nové nápady a odborné znalosti jsou hlavní devízou, kterou v EU máme. Pomocí tohoto fondu chceme podporovat malé a střední podniky, aby čelily této zvláštní době a v nadcházejících desetiletích zůstaly silné a inovativní.“
Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton doplnil: „Je zřejmé, že krize COVID-19 postihla zejména malé a střední podniky. Ty jsou však i nadále páteří našeho hospodářství a našich ekosystémů. Tento fond malým a středním podnikům pomůže zhodnotit jejich inovace a tvořivost, a to je zásadní pro to, aby se tyto podniky rekapitalizovaly a zahájily zelenou a digitální transformaci.“
Fond EU pro malé a střední podniky, jehož rozpočet činí 47 milionů eur, bude poskytovat podporu na:
• proplacení 90 % poplatků účtovaných členskými státy za diagnostické služby v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan), jež provádí široké posouzení potřeb žádajícího malého či středního podniku v oblasti duševního vlastnictví s přihlédnutím k inovačnímu potenciálu jeho nehmotných aktiv;
• proplacení 75 % poplatků účtovaných úřady pro duševní vlastnictví (včetně vnitrostátních úřadů pro duševní vlastnictví, úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a Úřadu pro duševní vlastnictví Beneluxu) za zápis ochranných známek a průmyslových vzorů;
• proplacení 50 % poplatků účtovaných Světovou organizací pro duševní vlastnictví za získání ochrany v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů;
• proplacení 50 % poplatků účtovaných vnitrostátními patentovými úřady za zápis patentů v roce 2022;
• od roku 2023 by mohly být pokryty další služby, např. částečná náhrada nákladů výzkumu v oblasti nových patentů, žádost o patentovou přihlášku či soukromé poradenství v oblasti duševního vlastnictví, jež si účtují právní zástupci v oblasti duševního vlastnictví (za registraci patentů, licenční smlouvy, ocenění duševního vlastnictví, náklady na alternativní řešení sporů atd.).
Malé a střední podniky potřebují flexibilní soubor nástrojů v oblasti duševního vlastnictví a rychlé financování na ochranu svých inovací. Nový fond EU pro malé a střední podniky se proto poprvé vztahuje i na patenty. Finanční příspěvek Komise ve výši dvou milionů eur bude celý určen na služby v souvislosti s patenty. Malý či střední podnik by například mohl požádat o proplacení registračního poplatku za patentování svého vynálezu v členském státě.
Úřad EUIPO bude fond pro malé a střední podniky spravovat prostřednictvím výzev k předkládání návrhů. První výzva se zveřejňuje dnes na internetových stránkách úřadu EUIPO.
V zájmu zajištění spravedlivého a rovného zacházení s potenciálními příjemci a zajištění účinného řízení akce bude žádost o granty otevřena po celé období 2022–2024. Žádosti budou posuzovány a hodnoceny podle pořadí, v němž byly podány. Malé a střední podniky, jež nemají v oblasti duševního vlastnictví žádné zkušenosti, by měly nejprve požádat o službu IP Scan a až poté o další služby.
Během Evropských dnů průmyslu (8.–11. února 2022) bude fondu pro malé a střední podniky věnováno zvláštní zasedání, v jehož rámci se tyto podniky budou moci dotazovat odborníků, kteří fond spravují, a obdržet praktický návod, jak požádat o různé služby. Toto zvláštní zasedání je plánováno na 11. února 2022. Lze je sledovat distančně po zápisu na Evropské dny průmyslu.
Souvislosti
EU chce zvýšit odolnost malých a středních podniků, aby se mohly vyrovnat se současnými potížemi způsobenými krizí COVID-19, a pomoci jim při přechodu na ekologické a digitální technologie. EU kapitalizuje hodnotu nehmotných aktiv, jež její společnosti vytvářejí, vyvíjejí a sdílejí, tím, že jim pomáhá tato aktiva účinněji spravovat a poskytuje jim finanční podporu a lepší přístup k financování.
V listopadu 2020 zveřejnila Komise akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU. Mezi prioritami akčního plánu se Komise zavázala k podpoře účinného využívání a zavádění nástrojů duševního vlastnictví, zejména malými a středními podniky. Komise konkrétně nabídla finanční podporu malým a středním podnikům, jež byly zasaženy koronavirovou krizí. Pomůže jim spravovat jejich portfolia duševního vlastnictví a přejít směrem k ekologickým a digitálním technologiím.
V roce 2021 spustila Komise společně s úřadem EUIPO první fond EU pro malé a střední podniky, který nabízí služby k úhradě nákladů na IP Scan a nákladů na zápis národní ochranné známky či průmyslového vzoru. Z rozpočtu v celkové výši 6,8 milionu eur čerpalo 12 989 podniků ze všech 27 členských států. V prvním roce původního fondu pro malé a střední podniky bylo poskytnuto celkem 28 065 služeb, což ukazuje, že toto opatření bylo velmi úspěšné.
Zdroj: Evropská komise